Inhoudelijk

Hieronder vindt u veel gestelde vragen over de achtergrond van de KringloopWijzer. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan voor inhoudelijke vragen over de KringloopWijzer contact op met uw bedrijfs- of voeradviseur.

Algemeen

De zuivelsector wil zich graag op een duurzame manier blijven ontwikkelen. Daarom presenteerden de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland in juli 2013 het Zuivelplan ‘kansen voor de zuivelketen na 2015’. Eén van de benoemde kansen is het produceren van duurzame zuivel. Daarmee kan de sector zich onderscheiden in de markt. Goed voor de keten, waarin u als melkveehouder een belangrijke schakel bent. Maar hoe doet u dat, op een duurzame manier melk produceren? De basis ligt in een efficiënte mineralenbenutting. En daarom is de KringloopWijzer ontwikkeld. Met dit instrument brengt u de mineralenefficiëntie op uw bedrijf in beeld en krijgt u aanknopingspunten om de kringloop op uw bedrijf te verbeteren.

Dat klopt. Dat zijn uw eigen gegevens. Maar hiermee kan de sector nog niet bewijzen dat het binnen de milieurandvoorwaarden presteert. De overheid vraagt om een betrouwbaar systeem gebaseerd op gegevens van alle melkveehouders. De sector wil dat er geen twijfel bestaat over de betrouwbaarheid van de gegevens en rekensystematiek. Om die reden worden bedrijfsgegevens van individuele melkveebedrijven gebundeld in de Centrale Database KringloopWijzer.

Er is afgesproken dat de KringloopWijzer alleen brongegevens mag bevatten, en geen gegevens die worden aangeleverd vanuit managementsystemen van derden. Het is voor derden wel mogelijk om hun data te koppelen aan de Centrale Database (wanneer zij hiervoor gemachtigd zijn door de melkveehouder) in plaats van deze handmatig aan te leveren. 

Het dubbel invoeren van gegevens wordt zoveel mogelijk voorkomen. U krijgt de mogelijkheid om handmatig ingevoerde gegevens in de bestaande programma’s, zoals bedrijfsgegevens en voorraden, automatisch in te laden in de Centrale Database KringloopWijzer. Andere gegevens, zoals melkleveringen, dieraantallen, aanvoer van voer en kunstmest, kuilmonsters etc. kunnen automatisch ingelezen worden in de Centrale Database door datakoppelingen met leveranciers. U kunt hiervoor via deze site de benodigde machtigingen afgeven.

Alle leveranciers (melkveebedrijven) van zuivelondernemingen gelieerd aan NZO zijn verplicht de KringloopWijzer in te vullen. Dit geldt ook voor biologische melkveehouders.

Wanneer er bij een gespecialiseerd jongveeopfokbedrijvenIndien sprake is van volledig gescheiden bedrijven (ander BRS- of KvK-nummer) dan bent u niet verplicht om de KringloopWijzer in te vullen. Met uw jongveeopfokbedrijf heeft u wel de mogelijkheid om de KringloopWijzer in te vullen.

De KringloopWijzer over 2018 moet uiterlijk 15 mei 2019 ingediend zijn. De zuivelondernemingen hebben de ruimte om een eerdere datum van indienen verplicht te stellen.

De output van de Kringloopwijzer is op te vragen in een xml-bestand. Dit bestand kan in diverse managementprogramma’s worden ingelezen. U kunt dit xml-bestand opvragen door de volgende stappen te doorlopen:

  1. Log in op uw KringloopWijzer
  2. Ga op het hoofdscherm naar de rubriek ‘rapportage’
  3. Klik op het menu item ‘mail KringloopWijzer’
  4. Vul uw naam en e-mailadres in.
  5. U ontvangt binnen enkele minuten een Xml-bestand van uw KringloopWijzer

Nee, u kunt op dit moment nog geen ontwikkelruimte verdienen met de KringloopWijzer.

Privacy & data

De output van de Kringloopwijzer is op te vragen in een xml-bestand. Dit bestand kan in diverse managementprogramma’s worden ingelezen. U kunt dit xml-bestand opvragen door de volgende stappen te doorlopen:

  1. Log in op uw KringloopWijzer
  2. Ga op het hoofdscherm naar de rubriek ‘rapportage’
  3. Klik op het menu item ‘mail KringloopWijzer’
  4. Vul uw naam en e-mailadres in.
  5. U ontvangt binnen enkele minuten een Xml-bestand van uw KringloopWijzer

Een van de uitgangspunten van de Centrale Database Kringloopwijzer is dat melkveehouders zelf kunnen bepalen met wie ze welke gegevens uit de KringloopWijzer willen delen. Dit kunt u regelen door de partij met wie u de gegevens wilt delen te machtigen via www.mijnkringloopwijzer.nl. Uw gegevens worden dus niet gedeeld, zonder uw toestemming.

Wel worden er anonieme resultaten gebruikt uit de KringloopWijzer. Dit wordt ook gemeld in de algemene voorwaarden en privacy verklaring. Dit gebeurt alleen voor de sectorrapportage van ZuivelNL en Duurzame Zuivelketen, en ten behoeve van onderzoeksdoeleinden. In deze sectorrapportage wordt beschreven wat de sectorale prestaties zijn ten aanzien van ammoniakemissie, fosfaatproductie, fosfaatverliezen en broeikasgassenemissie. 

Daarnaast wordt automatisch aan uw zuivelonderneming doorgegeven wanneer u uw KringloopWijzer definitief heeft ingevuld. Deze gegevens zijn niet anoniem, maar er worden verder geen inhoudelijke gegevens uitgewisseld. Ook dit staat vermeld in de privacyverklaring.

Uw privacy is op meerdere manieren gewaarborgd. Allereerst via de inlog met eHerkenning 2+. Daarnaast staat uw data op beveiligde servers. Ook zijn er sluitende afspraken gemaakt met de leveranciers over de datakoppelingen. Meer informatie over de KringloopWijzer in relatie tot privacy vindt u hier.

De gegevens worden opgeslagen in de Centrale Database KringloopWijzer, die in beheer is van ZuivelNL. De KringloopWijzer is een webapplicatie, die draait vanaf uw internetbrowser. Alle data en ook de software staan op een zwaar beveiligde server die alleen via een beveiligde inlog toegankelijk is.

U kunt de uitkomsten gebruiken om samen met uw adviseur te kijken welke maatregelen u op uw bedrijf kunt nemen om de mineralenefficiëntie te verbeteren. U bepaalt in eerste instantie zelf wie de uitkomsten van uw KringloopWijzer kunnen inzien, door het afgeven van machtigingen. 

Op sectorniveau worden de door ondernemers ingevoerde gegevens gebruikt voor monitoring van prestaties waar het gaat om de vastgestelde milieurandvoorwaarden en de doelen van de duurzame zuivelketen (op anonieme basis). Daarnaast worden de zuivelondernemingen geïnformeerd wanneer u de KringloopWijzer heeft ingediend.

Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen gaande in de melkveehouderij. Het is mogelijk dat u de uitkomsten van de KringloopWijzer in de toekomst kan gebruiken voor het verdienen van ontwikkelruimte. Dat is nu nog niet aan de orde.

Dashboard Milieu & Klimaat

Het dashboard omvat zes milieu-indicatoren: stikstofbodemoverschot, ammoniak (kg per GVE en ha), broeikasgassen per kg meetmelk, percentage blijvend grasland en percentage eiwit van eigen land.

Door zich op deze zes indicatoren te richten wil de zuivelsector werken aan een betere bodem-, lucht- en waterkwaliteit. Zo kan niet benut stikstof uitspoelen in de vorm van nitraat naar het grondwater of vervliegen in de vorm van lachgas. Broeikasgassen dragen bij aan klimaatverandering. En de percentages eiwit van eigen land en blijvend grasland geven inzicht in de voetafdruk en het effect op biodiversiteit.

Het fosfaatbodemoverschot geeft een indicatie voor de belasting van het bodem- en watersysteem. Binnen de mestwetgeving is fosfaatbemesting op bouwland en grasland beperkt tot de afvoer van fosfaat met het gewas. De aanvoer van fosfaat is dus even hoog als de afvoer: de zogeheten fosfaatevenwichtsbemesting. Evenwichtsbemesting is vanaf 2015 verplicht voor grasland. Hiermee wordt via wetgeving dus reeds gestuurd op evenwichtsbemesting. Uit de analyses van de kringloopwijzergegevens wordt duidelijk dat dit beleid resulteert in sturing op het fosfaatbodemoverschot. In veel gevallen is er in de praktijk eerder sprake van een fosfaatbodemtekort.

Er zijn geen maatregelen die genomen worden. Wel is de kijkrichting dat zuivelbedrijven gaat stimuleren om de indicatoren te gaan verbeteren.  

In de Duurzame Zuivelketen is afgesproken dat alle zuivelondernemingen (en daarmee alle melkveehouders) dezelfde doelstelling nastreven t.a.v. milieu, klimaat en biodiversiteit. De manier waarop dit gestimuleerd wordt, kan per zuivelonderneming verschillen.

Uikomsten

In de KringloopWijzer over het jaar 2018 is het voor het eerst mogelijk om de mineralenverliezen als gevolg van ganzenvraat mee te nemen. Door de verminderde gewasopbrengst zijn de uitkomsten van uw KringloopWijzer waarschijnlijk minder goed dan ze hadden kunnen zijn. Met behulp van de gegevens op het taxatieformulier is het mogelijk de mineralenverliezen (P, N en C) als gevolg van ganzenvraat mee te nemen in de resultaten. Voor de overige vraatschade (bijv. muizen of wilde zwijnen) is dit niet mogelijk.

Ja, ook met weidegang zijn goede resultaten in de KringloopWijzer te behalen. Uit analyses van honderden ingevulde KringloopWijzers blijkt dat er veel variatie is in gewasopbrengst bij agrarische bedrijven, zowel bij opstallen als bij beweiden. Het heeft meer met managementstrategie te maken dan met het wel of niet toepassen van weidegang. 
U leest hier meer informatie.